REGULAMIN GABINETU PSYCHOLOGICZNEGO

„ZDROWE MYŚLI” – USŁUGI PSYCHOLOGICZNE MARCIN JASKUŁA

WRAZ Z INFORMACJĄ RODO

02/02/2023


I. Informacje ogólne 

1.  Regulamin określa zakres i rodzaj świadczonych usług w ramach działalności: „Zdrowe Myśli” – Usługi psychologiczne Marcin Jaskuła, oraz warunki ich świadczenia.

2. W gabinetach „Zdrowe Myśli” – Usługi psychologiczne Marcin Jaskuła, realizowane są usługi specjalistyczne z zakresu: psychologii, diagnozy psychologicznej oraz psychotraumatologii i terapii.

3.  Usługi świadczone są stacjonarnie w gabinecie oraz drogą elektroniczną.

4.  Usługi świadczy mgr Marcin Jaskuła – dyplomowany psycholog, psychotraumtolog i mediator.

5.  Realizacja usług odbywa się na zlecenie Klienta w przypadku osób powyżej 18 roku życia lub na zlecenie rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób poniżej 18 roku życia.

II. Klienci 

1.     Umówienie się Klienta na wizytę jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności, które dostępne są na stronie internetowej www.zdrowemysli.com jak i w gabinetach stacjonarnych.

2.     Z usług psychologicznych/psychotraumatologicznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3.     W przypadku osób nieletnich (dzieci i młodzież do 18 roku życia) wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych.

4.     Klient ma prawo do zachowania poufności swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii.

5.     Klient/rodzic/opiekun zobowiązany jest do podania zgodnych z prawdą informacji.

6.     Psycholog ma prawo do odmówienia udzielenia konsultacji, wsparcia terapeutycznego w przypadku, gdy: problem klienta wykracza poza zakres świadczonych usług, pacjent nie jest w stanie pokryć kosztów usługi lub psycholog nie ma możliwości zapewnić prawidłowej relacji między sobą a klientem.  

7.  Psycholog ma prawo zaprzestać prowadzenia kolejnych konsultacji z Klientem w sytuacji, gdy decyzja o konsultacji nie została podjęta przez Klienta, kiedy Klient został zmuszony do konsultacji wbrew własnej woli, w sytuacji wykrycia utajenia faktów, które mogą wpływać na przebieg konsultacji, również w przypadku niewykonywania przez pacjenta zadań do wykonania samodzielnego (praca własna) w domu.

8. Rodzic/opiekun prawny klienta poniżej 18 roku życia, jest zobowiązany do punktualnego przyprowadzenia i odbierania go z gabinetu psychologicznego. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, poza gabinetem - odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

9.  Na terenie gabinetu do dyspozycji pacjentów znajdują się: woda, kawa oraz słodkie przekąski. Psycholog nie odpowiada za ewentualne reakcje alergiczne i inne stany dotyczące zdrowia w reakcji danego organizmu np. na alergen. Pacjent musi posiadać wiedzę, czy dany produkt jest bezpieczny dla jego zdrowia i życia.

III. Wizyty 

1.     Każda wizyta odbywa się wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji/umówieniu terminu.

2. Umówienie konsultacji odbywa poprzez: kontakt telefoniczny – 787527602 lub z wykorzystaniem platformy ZnanyLekarz: https://www.znanylekarz.pl/marcin-jaskula/psycholog-psychotraumatolog/lodz lub wiadomość mailową – jaskulapsycholog@gmail.com.

3. Czas trwania poszczególnych usług wraz z ich cennikiem znajduje się na platformie ZnanyLekarz w sekcji Cennik: https://www.znanylekarz.pl/marcin-jaskula/psycholog-psychotraumatolog/lodz#tab=profile-pricing oraz na stronie www.zdrowemysli.com w zakładce „Cennik”.

4.     W przypadku spóźnienia się klienta, czas wizyty nie jest przedłużany a opłata nie jest zmniejszana.

5.  Godziny konsultacji ustalane są tak, aby zminimalizować ryzyko spotkania się klientów, a tym samym zachowując poufność konsultacji, stąd ważne jest, aby do gabinetu przybyć tuż przed konsultacją.

6.   Psycholog zobowiązany jest do odwołania wizyt/zmiany ich terminu w przypadku braku możliwości wykonania usługi w pierwotnie umówionym terminie np. z powodu choroby. Informacja o ww. zmianach powinna zostać przekazana klientowi w najszybszym możliwym czasie.

7.     Klient ma obowiązek odwołania wizyty, na której nie może się pojawić. Odwołana wizyta z 48h wyprzedzeniem nie podlega opłacie. W przypadku, gdy wizyta została opłacona z wyprzedzeniem – opłata jest zwracana (Do 7 dni roboczych).

8.     Klient, który nie odwoła wizyty i nie stawi się w umówionym miejscu i czasie lub odwoła ją w czasie krótszym niż z 48h przed wizytą – podlega opłacie zgodnie z cennikiem, gdyż wizyta traktowana jest, jako wizyta odbyta. Opłatę reguluje przelewem na wskazany przez psychologa rachunek bankowy lub za pośrednictwem udostępnionego przez psychologa linku do płatności.

9.     Klient/rodzic/opiekun prawny – odpowiada za wszelkie uszkodzenia mienia na poziomie poczekalni oraz w gabinecie.

10. Usługi świadczone w gabinetach „Zdrowe Myśli” – Usługi Psychologiczne Marcina Jaskuła, są usługami odpłatnymi. Płatności regulowane są w gabinecie stacjonarnym gotówką  lub przed wizytą przelewem na wskazane konto lub za pośrednictwem linku do płatności. Wymagane jest, aby płatność przelewem została zaksięgowana na dzień przed wizytą.

IV. Poufność

1.   Psycholog zapewnia Klientom poufność. Psycholog zapewnia poufność również dziecku, gdyż nie ma obowiązku informowania rodzica/opiekuna prawnego o wszystkim, co mówi dziecko, za wyjątkiem sytuacji w której informacja uzyskana od dziecka wskazuje na zagrożenie zdrowia, życia bądź bezpieczeństwa dziecka.

2. Tajemnica zawodowa może zostać uchylona, jeśli istnieje poważne zagrożenie życia lub zdrowia osób, lub gdy tak stanowią przepisy prawa powszechnego.

3.  Psycholog nie udostępnia klientowi/rodzicowi/opiekunowi, wyników surowych danych obserwacyjnych, danych surowych testów diagnostycznych, również: notatek z konsultacji, jeżeli takowe powstaną.

4. Klient/rodzic/opiekun prawny ma możliwość uzyskania opinii/interpretacji badań lub zaświadczenia dotyczącego prowadzonego procesu terapii/konsultacji.  

V. Postanowienia końcowe 

1. Klient zgłaszający się na wizytę w gabinecie „Zdrowe Myśli” – Usługi Psychologiczne Marcin Jaskuła, jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług psychologicznych/psychotraumatologicznych/terapeutycznych, jak i z Polityką Prywatności - zwierającą Klauzulę o Ochronie Danych Osobowych.

2.  Świadczenie usług psychologicznych obarczone jest przetwarzaniem danych wrażliwych klienta, w związku z tym zachodzi konieczność pisemnego wyrażenia zgody Klienta, na przetwarzanie danych osobowych.

3. Korzystanie z usług gabinetu „Zdrowe Myśli” – Usługi Psychologiczne Marcin Jaskuła, jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.

4.  Gabinet zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, do wprowadzania modyfikacji cennikowych świadczonych usług, o czym Klienci będą powiadomieni poprzez stosowne udostępnienie informacji na stronie internetowej www.zdrowemysli.com i  w cenniku  usługKLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA O PRZETWARZANIU

DANYCH OSOBOWYCH RODO

Przez: Zdrowe myśli” - Usługi psychologiczne Marcin Jaskuła NIP: 8361853030, REGON: 380803753, woj. łódzkie, pow. Łódź, gm. Łódź, miejsc. Łódź, ul. Poli Gojawiczyńskiej, nr 19, lok. 14, 93-253 Łódź.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informuję, iż: Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest gabinet „Zdrowe myśli” - Usługi psychologiczne Marcin Jaskuła z siedzibą w Łodzi przy ul. Poli Gojawiczyńskiej 19/14, NIP: 8361853030, REGON: 380803753, adres mailowy: jaskulapsycholog@gmail.com

Przetwarzanie danych

Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych
w tym: konsultacja psychologiczna, interwencja kryzysowa, terapia, diagnostyka na podstawie umowy ustnej. – dane zwykłe tj. imię i nazwisko, numer telefonu, w razie konieczności również adres e-mail, lub ewentualnie na potrzeby klienta (wystawienie rachunku lub zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej, stworzenia opinii) adres zamieszkania, a w razie konieczności także numer Pesel;

dane wrażliwe tj. dane o stanie zdrowia, leczeniu farmakologicznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy,

Dane również mogą być przetwarzane komputerowo w celu ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub wydania zaświadczenia.

Przekazywanie danych

W celu prawidłowej realizacji umowy Odbiorcami   Pani/a   danych   osobowych   mogą   być   podmioty   upoważnione   do   tego na podstawie   przepisów   prawa,   a   także biuro rachunkowe w razie konieczności wystawienia faktury, banki – w celu odebrania płatności, w sytuacji superwizji – to jest;  merytorycznego nadzoru procesów leczenia – informacje dotyczące pacjentki/pacjenta przekazywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby (zachowana jest pełna anonimowość).

Okres przechowywania danych

Dane przechowywane są w gabinet „Zdrowe myśli” - Usługi psychologiczne Marcin Jaskuła przez 2 lata od momentu zakończenia świadczenia usługi, po czym ulegają zniszczeniu, jednakże w celach fiskalnych, wynikających z przepisów podatkowych -   5 lat zgodnie z przepisami.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową psychologa, jednakże w przypadku;

Zwolnienia z obowiązku z zachowania poufności przez prokuratora lub sąd  

Jeśli życie pacjentki/pacjenta lub innych osób będzie poważnie zagrożone zapis stanowiący o tajemnicy zawodowej psychologa nie obowiązuje.

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania oraz prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

Prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody:

− prawa wymienione powyżej,

− prawo do usunięcia danych,

− prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

− prawo do przenoszenia danych,

− prawo do cofnięcia zgody.

W tym celu proszę o kontakt z Gabinetem Psychologicznym „Zdrowe myśli” - Usługi psychologiczne Marcin Jaskuła. pisemnie: pismo doręczone osobiście bądź pocztą tradycyjną.

Dane przetwarzane ręcznie są chronione w bezpiecznym pomieszczeniu. Dane przetwarzane komputerowo są chronione w folderze zabezpieczonym hasłem.

Dokładam wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Udostępniono: 02.02.2023r.